Cold-Tech Refrigeration Privacy Policy Statement 

Cold-Tech B.V., gevestigd te Wagenstraat 9, 2490 Balen, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. 

Contactgegevens:
http://www.cold-tech.be
Wagenstraat 9, 2490 Balen

Stijn Mondelaers is de Functionaris Gegevensbescherming van Cold-Tech B.V.. Hij is te bereiken via info@cold-tech.be.


Wanneer en voor welke doeleinden verzamelt en verwerkt Cold-Tech B.V. gegevens?

Cold-Tech B.V. verzamelt en verwerkt de persoonsgegevens wanneer U op ons een beroep doet voor informatie, een offerte aanvraag, werken alsook voor klanten- en orderbeheer (o.a. klantenadministratie, opvolgen van bestellingen/leveringen, facturatie, opmaken andere boekhoudkundige documenten). Tot slot kan het zijn dat wij gegevens over U verwerken en bewaren omdat dit van belang kan zijn voor onze activiteiten, bijvoorbeeld voor het opmaken van het wettelijk verplicht logboek van uw installatie.


Persoonsgegevens die wij verwerken.

Cold-Tech B.V. verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt, zoals uw naam, adres, e-mailadres, telefoonnummer en professionele gegevens, zoals bedrijfsnaam en ondernemingsnummer. Meestal geeft U mij deze gegevens rechtstreeks door, maar het is ook mogelijk dat wij deze gegevens ontvangen van andere partijen waarmee U samenwerkt. Financiële gegevens verwerken wij in het kader van de boekhouding. Verder kan het zijn dat wij nog volgende gegevens verwerken :
• IP-adres
• Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door het contactformulier op deze website in te vullen, in correspondentie en telefonisch aan ons doorgeeft
• Gegevens over uw activiteiten op onze website


Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@cold-tech.be, dan verwijderen wij deze informatie.


Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Cold-Tech B.V. verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

• Het afhandelen van uw betaling
• U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
• U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
• De mogelijkheid te hebben uw persoonlijke gegevens te sturen zodat U te allen tijde toegang heeft tot uw gegevens
• Om goederen en diensten bij u af te leveren.
• Cold-Tech B.V. verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.


Geautomatiseerde besluitvorming

Cold-Tech B.V. neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Cold-Tech B.V.) tussen zit. Cold-Tech B.V. gebruikt de volgende computerprogramma's of -systemen: Eigen boekhoudpakket ter verwerking van de facturatie, betalingen en koelmiddelenboekhouding.


Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Cold-Tech B.V. bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categoriën) van persoonsgegevens:
De persoonsgegevens zijn allen opgeslagen in het klantenbeheer van het boekhoudpakket. Omdat deze gegevens in een database zijn opgeslagen en gelinkt zijn aan het installatielogboek van de klant blijven deze bewaard zolang de activiteiten van Cold-Tech Refrigeration verder duren. Dit om de relatie- en installatiegeschiedenis met en van de klant niet te verliezen en in orde te zijn met de koelmiddelenwetgeving.


Delen van persoonsgegevens met derden

Cold-Tech B.V. verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.


Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Cold-Tech B.V. gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.


Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Cold-Tech B.V. en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@cold-tech.be. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.


Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Cold-Tech B.V. neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@cold-tech.be.
Indien U het niet eens bent met de manier waarop Cold-Tech B.V. uw gegevens verwerkt, kan U steeds een klacht indienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit (www.privacycommission.be), Drukpersstraat 35, 1000 Brussel.


Wijzigingen

Cold-Tech B.V. behoudt zich het recht voor om deze verklanring en/of dit beleid te wijzigen.
Wijzigingen zullen via de website aan de gebruikers worden gemeld.

Privacy Policy Statement