gallery/transparantkristal

Algemene bepalingen

De algemene verkoopsvoorwaarden maken integraal deel uit van de overeenkomst tussen Cold-Tech Refrigeration en de medecontractant of exploitant van de installatie, behoudens schriftelijk en uitdrukkelijk andersluidend beding, en strekken partijen tot wet. Met de ondertekening van de bestelbon, de leveringsbonnen, de herstellingsbon of de voorbehoudloze ontvangst van de factuur verklaart de medecontractant zich akkoord met de toepassing van onze algemene verkoopsvoorwaarden, die primeren op de eventuele voorwaarden van de medecontractant. Cold-Tech Refrigeration zal de werkzaamheden steeds uitvoeren in opdracht en in samenspraak en inspraak van de opdrachtgever - de opdrachtgever verklaart zich akkoord dat Cold-Tech Refrigeration wel beroep kan doen op onderaannemers - interim arbeid alsook externe expertise - volgens de noden van de uit te voeren werken vrij door Cold-Tech Refrigeration te bepalen. Installaties worden altijd geplaatst - ontworpen volgens de door ons verkregen informatie van de opdrachtgever. Bij ontwerp en montage of herstelling is er steeds een permanente inspraak van de opdrachtgever - feiten die na plaatsing of levering niet voldoen in verband met montage - opstelling - afwerking - prestatie zijn dan ook ongegrond en steeds ten laste van de opdrachtgever, gezien de maximale betrokkenheid van de opdrachtgever bij de uitvoering van de werken.

Koelmiddelen - uitbating koelinstallatie

De klant is en blijft onvoorwaardelijk aansprakelijk om zich voldoende en correct te informeren voor het professioneel uitbaten van zijn installaties. Voor het niet correct opvolgen van koelmiddelboekhouding - inbreuken en de opvolging van de koeltechnische installaties kan onder geen beding Cold-Tech Refrigeration aansprakelijk worden gesteld. Onze adviezen betreffende corrigerende maatregelen zijn steeds vrijblijvend en steeds ten laste van de uitbater of exploitant van de installatie. Voor de hedendaagse wetgeving in verband met koelmiddelhoudende installaties kan U steeds terecht bij de bevoegde instanties leefmilieu - voor vrijblijvende informatie en louter informatieve toepassingen kan U terecht bij Cold-Tech Refrigeration.

Prijsofferte - leveringsbon - bestelbon

Alle Cold-Tech Refrigeration documenten worden aanzien als officiëel werkdocument - bestelbon - leveringsbon - herstellingsbon. De ondertekening door de opdrachtgever of zijn verantwoordelijk personeel wordt aanzien als een bindend akkoord. De prijsoffertes zijn gebaseerd op de prijs van de thans geldende lonen en materialen. De prijsoffertes zijn maximaal 30 dagen na opmaak geldig. Ingeval van annulatie van de bestelling lastens de medecontractant, is deze een forfaitaire schadevergoeding gelijk aan 35% op het openstaande saldo van de bestelling verschuldigd, onverminderd het recht om de reeds geleverde materialen en uitgevoerde prestaties in rekening te brengen In de prijs van de offerte zijn enkel de erin vermelde werken begrepen. Meerwerken zijn niet inbegrepen in de prijs. Wijzigingen in de bestellingen na schriftelijke bevestiging laat Cold-Tech Refrigeration toe de prijzen eenzijdig aan te passen zonder wederkerigheid. Cold-Tech Refrigeration heeft het recht de overeenkomst te beëindigen ingeval van staking, overmacht, lock-out edm., die haar in de onmogelijkheid brengt de bestelling uit te voeren, zonder dat enige schadevergoeding kan gevorderd worden. Dit geldt eveneens ingeval van staat van faillissement, kennelijk onvermogen of gerechtelijk akkoord. Alle overeenkomsten worden aanzien als afgesloten op de zetel van het bedrijf. Het niet betalen van het voorschot wordt aanzien als een ontbinding van de overeenkomst, als annulatie van de bestelling lastens de medecontractant, er is steeds een forfaitaire schadevergoeding gelijk aan 35% op het openstaande saldo van de bestelling verschuldigd, onverminderd het recht om de reeds geleverde materialen en uitgevoerde prestaties in rekening te brengen.

Leveringen - Installatie

De bewaring van de goederen in afwachting van levering, plaatsing of afhaling geschiedt op risico van de medecontractant. De levering wordt gedaan op de zetel van het bedrijf. De goederen worden vervoerd op risico van de medecontractant. De vervoerskosten zijn ten zijne laste, behoudens andersluidend beding. Alle terugzendingen door de medecontractant moeten vrachtvrij en in goede staat worden gedaan. Het onvoorwaardelijk in gebruik nemen van de geleverde goederen wordt aanzien als een definitieve en onberispelijke oplevering - ongeacht in welke staat de installatie - diensten - of goederen zich op dit moment bevinden. Indien de medecontractant de goederen niet afhaalt op de hem medegedeelde datum, heeft Cold-Tech Refrigeration het recht om na het verstrijken van een termijn van 15 dagen, de overeenkomst te ontbinden bij aangetekend schrijven en zonder voorafgaande rechterlijke tussenkomst. Leveringsvertraging kan nooit aanleiding geven tot schadevergoeding. Zij mag niet ingeroepen worden voor gehele of gedeeltelijke annulering van de bestelling, tenzij na ingebrekestelling die minstens gedurende vijftien dagen zonder gevolg zou blijken te zijn. Voor alle leveringen en plaatsingen dient de bouwheer - opdrachtgever steeds in te staan voor alle nodige vergunningen die moeten dienen voor een correct en veilig en goed verloop van de werkzaamheden van welke aard ook - de vergunningen waaronder o.a. bouw - milieu vergunningen -vuurvergunningen -parkeervergunningen enz.. Leveringen gebeuren enkel gelijkvloers en horizontaal - voor alle andere leveringen zal de nodige expertise en doelmiddelen of hulpmiddelen worden aangereikt en dit steeds ten koste van de opdrachtgever. Bij leveringen en / of installatie zal de opdrachtgever - bouwheer steeds zelf instaan voor het maken - dichten van muur, vloer en / of dak openingen en van welke vorm die ook mogen zijn of voor welke toepassing die ook mogen dienen - als Cold-Tech Refrigeration een eventuele dak en/of muur en/of vloer opening zou maken is dit steeds in het belang van het goede verloop van de werkzaamheden - het toezicht hierop, het bepalen van de locatie van de opening en de definitieve afwerking hiervan vallen onder de verantwoordelijkheid van de bouwheer / opdrachtgever en zal ook steeds op zijn kosten moeten worden uitgevoerd door experts ter zake door hem aangesteld. Cold-Tech Refrigeration kan nooit, op welke manier dan ook, aansprakelijk gesteld worden voor kosten, verliezen en / of schade voortvloeiend uit een constructiefout / lek / beschadiging / herstelling begaan door derden of zichzelf. De opdrachtgever / bouwheer is steeds vrij om de aangegeven adviezen te volgen en is steeds nauw betrokken bij de uit te voeren werken en dus ook zelf verantwoordelijk. 

Garantie en verantwoordelijkheden

De netspanningen, de bewaking en informatie hierover is steeds ten laste van de opdrachtgever / bouwheer. Bij het aanbrengen van een eventuele onderspanning of overspanning op de door ons geleverde goederen / herstelling vervallen onherroepelijk alle geleverde garanties. De garanties met betrekking tot de geleverde / geïnstalleerde goederen strekt zich niet verder uit dan de garanties welke de leveranciers van de geleverde goederen bieden. Defecten tengevolge van verkeerde aanwending of gebruik door de medecontractant of derden geven aanleiding tot het verval van de geboden garanties, en bevrijden Cold-Tech Refrigeration volledig van elke aansprakelijkheid. De aansprakelijkheid van Cold-Tech Refrigeration die de garantie verstrekt, strekt zich niet verder uit dan de directe schade die het gevolg zou zijn van gebreken in de geleverde goederen of diensten ten belope van maximaal 90% van het bedrag van de bestelbon. Elke dusdanige vergoeding voor indirecte schade is contractueel uitgesloten. Cold-Tech Refrigeration kan niet instaan voor een goed en permanent verloop van de klimaatcondities van de te klimatiseren ruimtes - en toestellen, opvolging en controle van temperaturen en vochtigheid. Na levering of interventie is deze steeds ten laste van de uitbater / medecontractant. Cold-Tech Refrigeration beschikt over een eigen service dienst waar 24h per dag beroep kan worden gedaan met weliswaar de bijhorende tarieven - de 24h service is onder geen beding een garantie dat de installatie binnen de 24h is hersteld. Wij voeren onze werkzaamheden uit in de volgorde van de noodzakelijkheid en hoogdringendheid van al onze klanten - voor een vertraging op deze service kan Cold-Tech Refrigeration niet aansprakelijk worden gesteld. Voor dringende interventies die dienen te gebeuren voor 7.00u ’s morgens en na 19.00u ’s avonds wordt een toeslag van 100% op de gepresteerde uren supplementair gerekend. Op zon- en feestdagen wordt een bijkomende oproeppremie aangerekend van 120 euro per interventie. Voor alle dekkingen zal de klant - opdrachtgever zelf instaan voor het te verzekeren risico.

Betalingen

Alle facturen zijn betaalbaar ten laatste op de vervaldag zoals vermeld op de factuur; een betaling per cheque of bij wisselbrief brengt geen schuldvernieuwing met zich mee. Bij niet-betaling van de factuur binnen de gestelde termijn is vanaf de vervaldag van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling een verwijlrente verschuldigd van 10% per jaar op het openstaand saldo van de factuur. Eveneens van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling is een forfaitaire vergoeding verschuldigd gelijk aan 10% van het openstaande saldo van de factuur, met een minimum van 200,00 euro.

Onkosten verbonden aan onbetaalde wissels of cheques, evenals andere inningkosten, worden de koper afzonderlijk aangerekend. Alle openstaande saldi in hoofde van de medecontractant wordt onmiddellijk opeisbaar.

Onverminderd hetgeen hierboven gesteld, geeft het niet-nakomen van de betalingsverplichting Cold-Tech Refrigeration het recht de nog uit te voeren levering of werken te schorsen en de niet uitgevoerde bestellingen of de volledige overeenkomst te ontbinden op kosten van de medecontractant. De medecontractant is gehouden de goederen bij levering of plaatsing onmiddellijk te onderzoeken op eventuele gebreken. Elke klacht betreffende de kwaliteit of de aard van de goederen of diensten of betreffende facturatie, moet Cold-Tech Refrigeration binnen de acht werkdagen na levering of plaatsing per aangetekend schrijven toekomen.

Eigendomsvoorbehoud

Op alle geleverde goederen, zelfs deze die niet meer aanwezig zijn in de vorm of de verpakking waarin zij door Cold-Tech Refrigeration werden geleverd, rust een eigendomsvoorbehoud tot het moment van integrale betaling van de verkoopprijs, inclusief intresten en schadebeding. Tot na betaling van de volledige verkoopprijs, inclusief intresten en schadebeding is het de koper / medecontractant  verboden de koopwaar te vervreemden, te verpanden of op eender welke wijze te bezwaren. Cold-Tech Refrigeration kan op geen enkele manier aansprakelijk gesteld worden voor schade / verliezen / kosten die voortvloeien door het terugnemen van onbetaalde goederen / diensten door Cold-Tech Refrigeration. Zoals hierboven gesteld blijven alle goederen / diensten volledig eigendom van Cold-Tech Refrigeration tot het moment van integrale betaling en staat het Cold-Tech Refrigeration vrij deze te recuperen op koste van de medecontractant.

Bevoegde rechtbank

Alle tastbare communicatie waaronder ook o.a. mail tussen Cold-Tech Refrigeration en de opdrachtgever dient als aangetekende schrijvens te worden aanzien en vrijwaart de beide partijen van traditionele aangetekende postzendingen. In geval van betwisting zijn uitsluitend de rechtbanken van het arrondissement Turnhout bevoegd en / of het plaatselijke vredegerecht. Het Belgisch recht is van toepassing.

Algemene verkoopsvoorwaarden